Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Výpůjční služby

Nabízené služby

KJM nabízí rozsáhlý výběr krásné a naučné literatury, novin i časopisů, AV médií a hudebnin, přístup do sítě internetu a elektronickým databázím, služby nevidomým a slabozrakým čtenářům. Tatkéž poskytuje informace o literatuře, o regionálních autorech, faktografické a právní informace, informace o Brně a regionu, informace ze státní správy a samosprávy, meziknihovní výpůjční službu.

V r. 2011 začala půjčovat čtečky elektronických knih, deskové hry a tematické kufříky. V r. 2013 zahájila půjčování hraček a didaktických pomůcek a uvedla do provozu Tramvaj čtenářů. V r. 2014 prošla Dostavbou a reorganizací Ústřední knihovny, jejímž cílem bylo zvýšení komfortu nabízených služeb a rozšíření kapacity prostor. V r. 2015 spustila půjčování e-knih a v rámci projektu Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru byla vybavena moderními technologiemi a mobiliářem. Od r. 2016 pokračovala v trendu nabízení novinek (půjčování notebooků, čtecích zařízení, samoobslužné půjčování knih, vznik databáze článků aj.). Od roku 2019 jsou služby doplněny o nové trendy, mezi které patří např. poskytování služeb online formou v maximální možné míře (více se dozvíte v Knihovně online ). Od roku 2020 je KJM součástí portálu Knihovny.cz a svým čtenářům umožňuje vzdálený přístup do Digitální knihovny - DNNT.


Půjčování dokumentů

Absenční výpůjčka = knihovní dokument (kniha, časopis, hudebnina, CD, čtečka, kufřík aj.), který lze vypůjčit mimo prostory knihovny (domů). Poskytováno pouze čtenářům KJM s platnou registrací.

Prezenční výpůjčka = knihovní dokument (kniha, článek, CD aj.), který nelze zapůjčit mimo knihovnu, je možné studovat či používat v prostorách knihovny, popř. si z dokumentu potřebné informace okopírovat. Prezenční služby se poskytují všem návštěvníkům. Jedná se o informační služby, přístup k on-line katalogům, internetu, kopírovací a reprografické služby z dokumentů KJM atd. Dále lze prezenční formou získat přístup k vybranému technickému zařízení knihovny (notebook, čtečka e-knih, dotykový stůl aj.).

Rezervace dokumentu – pokud žádá čtenář vypůjčenou knihovní jednotku, může si ji rezervovat v knihovně (pomocí on-line katalogu nebo prostřednictvím knihovníka) nebo přes internet. Se zadáním rezervace se zavazuje uhradit poplatek, který zaplatí při vyzvednutí knihy. Knihovní jednotka bude rezervována 7 dnů, poté bude půjčena dalšímu zájemci. Rezervaci lze zrušit prostřednictvím knihovníka nebo v automatizované knihovní síti pomocí čtenářského konta. Rezervování není možné v případě, že knihovní jednotka je určena výhradně k prezenčnímu půjčování a u periodik.

Služba ODLOŽnová služba je určena těm, kteří z časových důvodů nemohou v knihovně trávit čas vybíráním knih. Vzdáleně si mohou objednat tituly dostupné ve volných výběrech Ústřední knihovny. Služba je určena registrovaným čtenářům a je zpoplatněna. Knihy budou přichystány k vyzvednutí do následujícího půjčovního dne.

Žádanka dokumentu ze skladu – žádanku může realizovat čtenář knihovny s platnou registrací v on-line katalogu. Požadavky ze skladu Ústřední knihovny si může vyzvednout do 48 hodin a požadavky z centrálního skladu do 14 dnů od vyřízení objednávky. Požadavky ze skladu pobočky je možné si vyzvednout nejdříve 30 min od vyžádání a budou k dispozici 7 dní od vyřízení žádanky.

Více o dokumentech


Výpůjční a čekací lhůty dokumentů

Výpůjční lhůty se určují podle typu knihovních jednotek a jsou v KJM stejné:

Knihy, hudebniny, mapy, tematické kufříky, deskové hry, hračky z lekotéky, e-čtečky   35 dnů
E-knihy 31 dnů
Časopisy, MC, CD, MP3, audioknihy, DVD, deštníky 14 dnů

Zvukové knihy na MC, CD a MP3, knihy v Braillově písmu a technická zařízení z fondu
Knihovny pro nevidomé a slabozraké

42 dnů

 

 

 

 

Pro přílohy knihovní jednotky (CD, MC, MP3, DVD) platí stejná výpůjční lhůta jako pro daný typ dokumentu. Výpůjční lhůta novinek (365 dnů od data, kdy byla dána do oběhu) je stanovena na 35 dnů a neprodlužuje se. Neprodlužuje se u časopisů, MC, MP3, DVD, e-knih, e-čteček, deskových her, tematických kufříků, rezervovaných dokumentů a deštníků. Výpůjční lhůta hudebních CD lze prodloužit pouze jedenkrát. Čtenář může mít současně vypůjčeno maximálně 30 knihovních jednotek. Výpůjční lhůtu si, není-li Knihovním řádem KJM stanoveno jinak, může čtenář prodloužit, učiní-li tak před jejím uplynutím a nežádá-li dílo další čtenář. Celková doba výpůjční lhůty nesmí překročit 70 dnů, u CD 28 dnů. Prodloužení výpůjční lhůty může provést osobně nebo prostřednictvím internetu, výjimečně telefonicky. Uživatelům Knihovny pro nevidomé a slabozraké se počet půjčených knihovních jednotek neomezuje. 


Meziknihovní výpůjční a reprografická služba = MVS

Pro čtenáře KJM

  • E-mail: mvs@kjm.cz
  • Te.: 542532141

Pokud nejsou Vámi žádané dokumnety nebo články ve fondu Knihovny Jiřího Mahena, můžete si je prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS) půjčit nebo pořídit kopii z fondu jiné knihovny v ČR podle prováděcího právního předpisu k MVS. Lhůta vyřízení žádosti o MVS není předem stanovena, závisí na momentální dostupnosti žádaného dokumentu. Ke službám náleží:

  • Meziknihovní informační služby – poskytnutí bibliografických informací,
  • Meziknihovní výpůjční služby – poskytnutí výpůjčky požadovaného dokumentu,
  • Meziknihovní reprografické služby (včetně přenosu dat) – poskytnutí kopie požadovaného dokumentu.

KJM poskytuje na žádost jiných veřejných knihoven bibliografické informace, tištěné knihovní dokumenty a reprografické služby pro jejich uživatele. Za tyto služby účtuje KJM manipulační poplatek (Ceník).

Pro knihovny

Veřejné knihovny mají právo vyžádat si z Knihovny Jiřího Mahena dokumenty, které nemají ve svých fondech pro své čtenáře. Zapůjčena bude pouze naučná literatura, beletrie ke studijním účelům, vázané ročníky periodik. Výpůjčky mohou požádat e-mailem na adresu mvs@kjm.cz nebo přímo v informacích o konkrétním titulu tlačítkem MVS (registrace a přidělení přihlašovacích údajů na mvs@kjm.cz). KJM poskytuje na žádost jiných veřejných knihoven bibliografické informace, tištěné knihovní dokumenty a reprografické služby pro jejich uživatele. Za tyto služby účtuje KJM manipulační poplatek (Ceník).

Vytisknout stránku Vytisknout stránku